fbpx
Vælg en side

Forretningsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER – ALL IN OFFICE

1. Anvendelsesområde
Nedenstående almindelige forretningsbetingelser for ALL IN OFFICE – er gældende for alle forretningsydelser fra ALL IN OFFICE. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldig med ALL IN OFFICE skriftlige accept.

2. Tilbud
Tilbud, der afgives af ALL IN OFFICE, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for ALL IN OFFICE medmindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms samt omkostninger til 3. part medmindre andet er anført.

Timebetalte opgaver, klippekort & fysisk fremmøde:
Ved timebetalte opgaver vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres per påbegyndte kvarter. Kørsel afregnes altid til 9,00 kr. pr. km. Timeforbruget til transport er inkl. denne takst. Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, færge og overnatning m.m.
Ved hasteopgaver er det muligt at betale med dobbelt klip (fra klippekort) eller til dobbelt timepris.

Klippekort
Vi tilbyder køb af ”klippekort”, hvor et klip svarer til 15 min. Således er timeforbruget på forhånd aftalt, og rabatten på timehonoraret afhænger af klippekortets størrelse. Et klippekort betales før opgaven påbegyndes, det udstedes til en specifik medarbejder eller til afdelingen/virksomheden, klippekortet kan ikke overdrages til andre virksomheder, men kan benyttes af forskellige medarbejder og afdelinger i virksomheden.
Klip fra klippekort kan bruges til betaling af ydelser der udføres af ALL IN OFFICE herunder bogføringsopgaver, konsulentbistand, grafisk design, webdesign, opsætning af kampagner på digitale medier.
Klippekort kan ikke benyttes ved køb af licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
Klippekortet administreres af ALL IN OFFICE som også foretager timeregistrering og afregning af forbrug. Udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden.

Ubrugte klip kan kun efter aftale refunderes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
• Betaling af faktura med pågældende klippekort ikke er ældre end 1 år

Et klippekort gælder 1 år fra fakturadato. Vedr. aflysning henvises til afsnit herom.

3. Aflysning og flytning af opgaver
Aflysning af datofastsatte konsulentydelser som kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 30 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning senere end 30 dage før afholdelse betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 8 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt.

4. Ordrebekræftelse
ALL IN OFFICE bekræfter altid skriftligt overfor kunden, ordren på det bestilte arbejde. Ordrebekræftelse fremsendes via mail til kundens kontaktperson.

5. Betalingsbetingelser
ALL IN OFFICEs betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. erindringsskrivelse.
For konsulentydelser, der strækker sig længere end 30 dage, faktureres der bagud hver den 30. i måneden med det antal timer, der er forbrugt.
ALL IN OFFICE kan ved større opgaver/projektforløb forlange, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler 1/3 af tilbudsprisen 8 dage inden opgavestart, 1/3 del halvvejs inde i projektet samt den sidste 1/3 del ved opgavens aflevering.

6. Kundens forsinkelse af projektet
Hvis en ordrebekræftet opgaveløsning forsinkes af kunden, ophæves de tidsterminer, der er aftalt for løsningen af opgaven.
Hvis kunden i mere end 60 dage udskyder en ordrebekræftet opgave fra den startdato, der er nævnt i ordrebekræftelsen, kan ALL IN OFFICE fordre forudbetaling eller anden sikkerhedsstillelse.

7. Kurser og e-bøger
Ved køb af kurser og e-bøger fra ALL IN OFFICE frafalder fortrydelsesret og retten til tilbagebetaling, når materialet er downloadet.

Ophavsret
Alt kursusmateriale og e-bøger er beskyttet af loven om ophavsret. Du har derfor ikke ret til at kopiere vores kursusmateriale eller e-bøger.

8. Ansvar
ALL IN OFFICE repræsenterer leverancer til tiden med et højt fagligt niveau og et stort engagement, som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.
ALL IN OFFICE kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af arbejdet eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkninger af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene påhviler kunden.

9. Tavshedserklæring
ALL IN OFFICE påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som ALL IN OFFICE bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

9. Persondata og kundedata
ALL IN OFFICE indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

10. Force majeure
Følgende omstændigheder hos ALL IN OFFICE medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer en ordrebekræftet opgave i at blive løst eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som ALL IN OFFICE ikke er herre over, såsom brand, mobilisering, krig, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, oprør eller andre truende uroligheder.

11. Tvister
Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved ALL IN OFFICE eller kundens værneting, efter ALL IN OFFICEs valg.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 10.02.2022